Sheep and Goat by Thomas Washington Talley

Sheep an’ goat gwine to de paster;
Says de goat to de sheep: “Cain’t you walk a liddle faster?”

De sheep says: “I cain’t, I’se a liddle too full.”
Den de goat say: “You can wid my ho’ns in yō’ wool.”

But de goat fall down an’ skin ‘is shin
An’ de sheep split ‘is lip wid a big broad grin.